СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Документи

Енергийната ефективност е въпрос на целенасочена политика към подобряване на енергийната среда и ефективната енергетика.

 1. Директива 2010/31/ES
 2. Енергийна стратегия 2020
 3. Закон за енергетиката - 30.12.2016 г.
 4. Закон за енергийна ефективност - 30.12.2016 г.
 5. Закон за устройство на територията - 15.05.2015 г.
 6. Закон за енергията от възобновяеми източници - 24.07.2015 г.
 7. Закон за управление на етажната собственост - 28.11.2014 г.
 8. Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради - 15.04.2015 г.
 9. Наредба индикативни цели и енергийни спестявания - 10.04.2009 г.
  1. Удостоверение за ЕС
  2. Заявление за удостоверение за ЕС
 10. Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
 11. Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
  1. Образец на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
  2. Образец на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда
 12. НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания
 13. Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях
  1. Приложение №1 към декларация за притежаване на водогреени котел
  2. Приложение №2 към декларация за притежаване на климатична инсталация
 14. НАРЕДБА № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране
 15. Наредба РД-16-347 за ЕСКО договори - 02.04.2009 г.
 16. Наредба №5 за технически паспорти - 12.12.2014 г.
 17. Закон за обществените поръчки - 06.03.2015.pdf
 18. Закон за местни данъци и такси - 22.05.2015