СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на сгради

Съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежите от 28.12.2006 г., Техическия паспорт се съставя:

  1. За нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
  2. За съществуващ строеж – след проведено обследване по глава трета от наредбата;
  3. След реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършването на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ – преди въвеждането му в експлоатация.

Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.

СЕРТИФИКАТА ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ е част от техническия паспорт и се издава след завършване на строителството на нова сграда преди въвеждането и в експлоатация с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на вече изпълнената сграда с нормативните изисквания за енергийна ефективност.

Издаването на СЕРТИФИКАТА ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ, като част от Техническия паспорт служи за издаване на разрешение за ползване на обекта.

Сертификатът се издава въз основа на енергийните характеристики на сградата от инвестиционния проект на сградата (екзекутивната документация) от лицата по член 43, ал. 1 или член 43, ал. 2 – само за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено обслужване от тази категория.

Възложителят по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията на нова сграда е длъжен да придобие сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.