СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

На задължително сертифициране по реда на Закона за енергийна ефективност подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м., а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м.

Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност.

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му, да установи спазени ли са изискванията на чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 31, ал. 3 от ЗЕЕ. Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване за енергийна ефективност.

Процесът по сертифициране на сгради включва:

Сградите получили сертификат за енергийни характеристики в съответния клас на енергопотребление се освобождават от данък сгради съгласно чл.24, ал. 1, т.18 и 19 от Закона за местните данъци и такси (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.).

Чл. 24. (1). Освобождават се от данък:

1. ....

2. ....

18. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

19. сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията са длъжни да придобият по реда на ЗЕЕ сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация. До издаването на сертификата енергийните характеристика на сградата се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики, който е част от техническия паспорт на сградата и удостоверява изпълнението на изискването по чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията.