СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Кои сме ние?

Фирма „Ренова консулт” ООД е създадена през 2011 г. с цел консултиране и реализиране на проекти от сферата на ВЕИ и т.нар. "зелена енергия". През 2012 г. фирмата разширява дейността си и се специализира в областта на енергийната ефективност.

Тя е вписана в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване и сертифициране на сгради по чл.16, ал.5 от Закона за енергийната ефективност с Удостоверение № 00357 / 20.12.2012 г. Фирмата е лицензирана и за обследване на промишлени предприятия по чл.18, ал.2 от Закона за енергийната ефективност с Удостоверение № 00064 / 20.12.2012 г.

Дружеството разполага с необходимия квалифициран персонал, специализиран в различни направления:

Одиторите на фирмата са положили успешно изпита за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи в акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши технически училища.

Всички специалистите имат дългогодишен опит в обследването за енергийна ефективност на различни по вид и предназначение сгради, както и на промишлени системи с различно естество на работа и производство – металургични, химически, циментови, керамични и стъкларски, текстилни и шивашки, добивни и др. заводи.

За извършване на дейността си фирмата разполага с необходимите технически средства – специализирана измервателна апаратура за анализиране и заснемане на сгради и промишлени системи.

„РЕНОВА КОНСУЛТ” ООД е специализирана в: