СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти

Съгласно чл. 31, ал.1 от Закона за енергийна ефективност, всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните характеристики на сградата, трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон и в Закона за устройство на територията.

Съгласно чл. 169 от Закона за устройство на територията, строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

  1. носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
  2. безопасност при пожар;
  3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
  4. безопасна експлоатация;
  5. защита от шум и опазване на околната среда;
  6. енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

Съгласно чл. 142 от Закона за устройство на територията:

Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж.
......
......
......
(11) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон.

Оценката за съответствие на инвестиционен проект на сграда с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематична проверка за съответствие на изчисленията в част „Енергийна ефективност“ с приложимите изисквания на нормативните актове за енергийна ефективност и с техническите спецификации.

Оценката за съответствие се оформя във вид на самостоятелен доклад, който се подпечатва с печата на юридическото лице, изпълнител на оценката, и се подписва от управителя и от консултантите по енергийна ефективност в състава на изпълнителя, които са извършили оценката. Тя е неразделна част от инвестиционния проект въз основа, на която се издава разрешение за строеж на сгради.