СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:

  1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;
  4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел:

  1. Определяне на специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление при запазване качеството на произвежданите стоки и предоставяните услуги;
  2. Предлагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Ново обследване се извършва задължително на:

  1. промишлени системи – една година след извършени основни промени в технологичното оборудване и/или производствените системи, промяна на горивната база и начина на преобразуване на енергия;
  2. системи за външно изкуствено осветление – една година след извършени промени в инсталацията (подмяна на осветителни тела, промяна на схемите за осветление и/или енергозахранване) или когато са променени изискванията към осветеността на осветявания обект.

Собствениците на промишлени системи са длъжни да започнат изпълнение на мерките, предписани от обследването за енергийна ефективност, в двегодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

Показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, както и условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи се определят съгласно Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г.