СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради

Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталции с водогрейни котли в сгради има за цел да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да идентифицира мерки за нейното повишаване.

На проверка за енергийна ефективност подлежат отоплителните инсталции с водогрейни котли в с полезна номиналната мощност за отопление на помещения над 20 kW.

В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:

  1. всеки 8 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително и на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително;
  2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
  3. всеки три години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително.

Проверката включва оценка на:

Проверката за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва от лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и/или чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ.