СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради

Проверката за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради има за цел да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да идентифицира мерки за нейното повишаване.

Проверката за енергийна ефективност на климатични инсталации се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 43 и/или чл. 34 от ЗЕЕ и са вписани в съответния публичен регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по чл. 23, ал. 4 или чл. 34, ал. 4 от ЗЕЕ.

На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW.

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж на всеки 4 години.

Проверката включва оценка на:

  1. състоянието и функционирането на достъпните части от климатичната инсталация;
  2. коефициента на полезно действие на климатичната инсталация;
  3. оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с нуждите от охлаждане на сградата.

Проверката за енергийна ефективност на климатични инсталации се извършва от лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и/или чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ.