СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ - РЕНОВИРАЙТЕ УСПЕХА!

План за устойчиво енергийно развитие на общини

ПЛАНЪТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ включва:

 1. Анализ на настоящото състояние на енергийното потребление и прогноза за бъдещото енергийно развитие;
 2. Ще формулира цели за оптимално енергийно оползотворяване на достъпния потенциал на ВЕИ в конкретната община;
 3. Ще дефинира необходимите мерки и въздействия за насърчаване на използването на различните видове ВЕИ в условията на нарастване на БВП;
 4. Ще идентифицира бариерите и ще предложи съвкупност от механизми (включително финансови) за провеждане на Общинската политика чрез интегрирането й в общата политика за икономическо и социално развитие на ЕС .

Програма за енергийна ефективност на общини

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие.
С Общинските програми по енергийна ефективност се цели да се повиши ефективността на използване на енергийните ресурси; да се намалят енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословната среда чрез подобряване на микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятията за енергийна ефективност; енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности.

ОЧАКВАНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЩЕ СА:

На основание чл. 9. (1) от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), Общинските съвети приемат програми за енергийна ефективност по чл. 10, ал. 4 и 5, както и за:

 1. Обновяване на сградния фонд административните и стопанските сгради на територията на общината с цел осъществяване на мерки по енергийна ефективност;
 2. Въвеждане на енергоспестяващи уредби за външно осветление на населените места и в обществените сгради;
 3. Други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Кметовете организират и изпълняват мерките, предвидени в общинските програми за енергийна ефективност, като предвиждат целеви средства за реализацията им в бюджетите си.

Предвид чл.16, ал.2 от ЗЕЕ, всеки обект - държавна или общинска собственост, в експлоатация, с разгъната застроена площ над 1000 кв.м подлежи на сертифициране, което трябва да се извърши в срок до 31 декември 2009 г./ § 29 от ПРЗ към ЗИДЗЕЕ/ и до 31 декември 2011 г. Общините са длъжни да осигурят енергийно обследване на всички сгради публична общинска собственост, предоставени им за стопанисване и управление. За всички останали сгради, общините са задължени до 31 декември 2013 г. да осигурят енергийно обследване на сградите частна държавна, съответно частна общинска собственост, предоставени им за стопанисване и управление.

Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Едно от задълженията на кметовете на общини, съгласно чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),  е разработване  на общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване  на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план за действие на енергията от възобновяеми източници, като изготвените програми се приемат от общинските съвети съгласно чл.9 от ЗЕВИ.

Общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ е израз на политиката за устойчиво развитие на общината. Тя предоставя големи възможности за съчетаване на нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и икономически дейности с перспективни работни места. Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството на живот.

Общинските дългосрочни и краткосрочни програми предвидени в ЗЕВИ биват два вида:

 1. Дългосрочни програми, които в чл.10 ал.2 от ЗЕВИ е предвидено, че се разработват за срок от 10 години.
 2. Краткосрочни програми, за които е предвидено срок от 3 години.

И двете горепосочени програми за насърчаване използването на ЕВИ  /енергия от възобновяеми източници/,  и биогорива отразяват общата държавна политика за насърчаването и използването на тази енергия и биогоривата в Република България.

Чл. 9. Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

Чл. 10. (1) Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ, които включват:

 1. Данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от възобновяем източник;
 2. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска собственост;
 3. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности;
 4. Мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;
 5. Мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в общинския транспорт;
 6. Анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - общинска собственост;
 7. Схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
 8. Схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;
 9. Разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4;
 10. Ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

(2) Дългосрочните програми по ал. 1 се разработват за срок 10 години, а краткосрочните програми - за срок три години. В общински схеми за подпомагане могат да участват само проекти, свързани с мерките по общинските програми по ал. 1.

(3) Кметът на общината:

 1. Уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на програмите по ал. 1, включително чрез публикуването им на интернет страницата на общината;
 2. Организира изпълнението на програмите по ал. 1 и предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за изпълнението им;
 3. Организира за територията на общината актуализирането на данните и поддържането на Националната информационна система по чл. 7, ал. 2, т. 6;
 4. Отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници и за производство на биогаз от селскостопански материали - твърди и течни торове, както и на други отпадъци от животински и органичен произход, а когато е необходимо - прави предложения пред общинския съвет за опростяването и облекчаването на процедурите;
 5. Оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на правомощията им по този закон, включително предоставя налична информация и документи, организира набирането и предоставянето на информация и предоставянето на достъп до съществуващи бази данни и до общински имоти за извършване на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4.

(4) Кметът на общината внася за разглеждане от общинския съвет предложенията на областния управител по чл. 8, т. 4 на първото му заседание след постъпване на предложението.

Анализ на енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) на територията на общини

Възобновяемите енергийни източни (ВЕИ), като цяло е дефинирано понятие и включва следните енергоресурси:

Оценката на потенциала на ВЕИ е ключова задача за развитието на сектора. От една страна резултатите от оценката са необходими за вземане на решения на политическо равнище за развитието на ВЕИ, от друга тя е важна за инвеститорите.

Предмет на анализа е оценката на теоретичния и техническия потенциал на наличните местни ВЕИ ресурси.

Анализа на енергийния потенциал на възобновяемите енергийни източници включва:

Анализ на енергийния потенциал на възобновяеми енергийни източници